Obchodní podmínky

Popis: Všeobecné obchodní podmínky autoškoly 

Platnost: 1.9.2013
 

I. Úvodní ustanovení

Autoškola je fyzická osoba - provozovatel autoškoly, držitel živnostenského listu „provozování autoškoly“ a registrace k provozování autoškoly dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům o řidičská oprávnění, kteří splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku podle §13 zákona (dále jen „žadatel“). Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem při poskytování výuky a výcviku se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; průběh, rozsah a způsob výuky a výcviku, povinnosti žadatele a autoškoly se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“). Vzájemné vztahy žadatele a autoškoly se dále řídí těmito podmínkami. Tam, kde zákon nebo vyhláška pevně stanoví pravidla pro poskytování výcviku, nelze se od těchto pravidel smluvně odchýlit. Stejně tak se nelze odchýlit v neprospěch žadatele zejména od ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách.
 

II. Vznik smluvního vztahu

Smlouva o poskytování výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem je ze strany autoškoly uzavřena převzetím Žádosti o přijetí k výuce a výcviku(dále jen „žádost“) autoškolou a ze strany žadatele předáním podepsané Žádosti v kolonce podpis žadatele této autoškole.
Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění a zajistit žadateli konání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“).
 

III. Ceny a jejich úhrada

Ceny za výuku a výcvik jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a obsahují DPH. Ceny vždy obsahují výuku a výcvik v rozsahu dle zákona a náklady autoškoly spojené se zkouškou, není – li smluvně dohodnuto jinak.Ceny jsou uvedeny na internetové stránce autoškoly a na ceníku umístěném na přístupném místě v provozovně. V případě jejich nesouladu platí cena zveřejněná v provozovně. Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel při předání žádosti autoškole v plné výši dle
ceníku nebo formou zálohy při splátkové platbě. Po úhradě ceny nebo zálohy obdrží žadatel tzv. „průkazku“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku. Záloha je součástí celkové ceny za výuku a výcvik. Autoškola určí žadateli splatnost jednotlivých záloh. Není-li některá záloha uhrazena v termínu splatnosti, je toto důvodem, aby žadateli dále nebyla poskytována výuka a výcvik, dokud nebude platba provedena. Cena musí být v plné výši uhrazena nejpozději před ukončením výuky a výcviku. Pokud nebude cena takto uhrazena, má autoškola právo neukončit výuku a výcvik žadatele, s čímž žadatel vyslovuje uzavřením smlouvy souhlas. V případě, že autoškola nemůže poskytnout během výcviku některé služby nebo z důvodů na straně autoškoly splnit podmínky, které byly se žadatelem sjednány, upraví přiměřeně cenu při vyúčtování zálohy, příp. po dohodě s žadatelem mu nabídne náhradní plnění. Autoškola rovněž provede vyúčtování zálohy, dojde-li ke změnám z vůle žadatele.
 

IV. Rozsah služeb poskytovaných autoškolou

Minimální rozsah výuky a výcviku který je autoškola povinna žadateli poskytnout je dán přílohou č.3 zákona. Způsob výuky a výcviku je popsán zejména v části třetí zákona.
Žadatel může s autoškolou individuálně sjednat podmínky pro provádění výuky a výcviku. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek mohou být libovolná ujednání smluvních stran ohledně počtu hodin výuky a výcviku, nadstandardního rozsahu a obsahu výuky a výcviku, místa zahájení a ukončení jednotlivých výcvikových hodin, délky výuky a výcviku, závazku o splnění konkrétního termínu dokončení přípravy žadatele ke zkoušce podle jeho požadavku apod. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek nesmí být ujednání o snížení počtu hodin výuky nebo výcviku uvedených v příloze zákona. V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech (zejména na internetu) a v těchto obchodních podmínkách, jsou obchodní podmínky závazné tehdy, pokud by jiné ujednání bylo na úkor žadatele nebo v rozporu se zákonem.
 

V. Plánování výuky a výcviku

Žadatel se účastní výuky teorie podle stanoveného rozpisu nebo plánu sjednaného s učitelem. V případě, že se žadatel nemůže výuky zúčastnit, sjedná si s učitelem náhradní hodinu.
Termíny výcviku praktické jízdy objednává žadatel vždy u svého učitele. Termín pro jízdy je pro obě strany závazný.
Pokud se žadatel na objednanou jízdu nemůže dostavit, je povinen se omluvit nejpozději do 20:00 hodin předchozího dne telefonicky nebo pomocí SMS svému učiteli. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření jízdy ze strany žadatele je žadatel povinen zaplatit smluvní úhradu nákladů za neuskutečněnou jízdu  dle ceníku. Smluvní úhrada je splatná před zahájením následující jízdy. Pokud se žadatel nedostaví na objednanou hodinu jízdy bez omluvy, je učitel povinen čekat na žadatele 20 minut. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Jízda se považuje za zmařenou ze strany žadatele i v případě, že žadatel nemá s sebou občanský průkaz nebo se dostaví na jízdu v takovém stavu, kdy není zdravotně či technicky způsobilý k řízení motorového vozidla. Pokud se učitel nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na učitele 20 minut. Po této době se považuje jízda za zmařenou ze strany učitele. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem bude žadateli ve stejném rozsahu nahrazen, případně obdrží náhradní vyučovací hodinu.
 

V. Práva a povinnosti žadatele

Základní práva a povinnosti žadatele jsou definována v zákoně. Žadatel má zejména právo: obdržet výuku a výcvik v zákonem stanoveném nebo dohodnutém rozsahu a obsahu a v přiměřené kvalitě; dále na to, aby vyučovací hodina výuky a výcviku trvala 45 minut a byl dodržen minimální počet vyučovacích hodin stanovený přílohou č.3 k zákonu (skupina B – 28 hodin). V jednom dni smí žadatel absolvovat maximálně 2 vyučovací hodiny výcviku praktické jízdy. Žadatel je povinen: uvést úplné a pravdivé informace v žádosti; zaplatit v požadovaném termínu a výši zálohy na výcvik; dodržovat při výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) a zejména pokyny
Učitele při praktickém výcviku v řízení. Včas se dostavit na sjednané hodiny výuky a výcviku a na zkoušku. Na všechny hodiny výuky a výcviku je žadatel povinen mít při sobě průkazku a doklad totožnosti. Žadatel o řidičské oprávnění skupin AM, A1 a A je povinen dostavit se na hodinu jízdy na motocyklu v pevné obuvi, oblečen do pevných dlouhých kalhot a bundy a s rukavicemi. Pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující není povinen jízdu provést.
 

VI. Povinnosti a práva autoškoly vůči žadateli

Autoškola je povinna postupovat při poskytování výuky a výcviku v souladu se zákonem, vyhláškou a smluvně dohodnutými podmínkami, zejména dodržet učební osnovu, co do počtů hodin výuky a výcviku a dodržet lhůty dané zákonem a smluvními podmínkami. Autoškola je dále povinna zajistit žákovi hladký a plynulý průběh výcviku zejména s přihlédnutím k jeho časovým možnostem, a dodržovat dohodnutý časový rozvrh výuky a výcviku. V případě potřeby autoškola zajistí vyšší počet hodin, a to vždy pouze na základě dohody se žadatelem.
Autoškola, zejména v případech, které nemůže sama ovlivnit (změny termínu zkoušek obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nepříznivé počasí pro výcvik na motocyklu nebo provedení zkoušky) a v případech, které jinak brání poskytovat služby podle předem stanovených podmínek je u těchto služeb oprávněna zejména: změnit termín výcvikové lekce; způsob poskytnutí služeb; odstoupit od smlouvy. Autoškola nenese odpovědnost za škody vyplývající pro žadatele ze změn, ke kterým došlo z důvodů zaviněných tzv. „vyšší mocí“.
 

VII. Stornovací podmínky

Žadatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud autoškola neplní svoje závazky ze zákona nebo smlouvy řádně a včas nebo i bez udání důvodu a to výhradně písemnou formou. Odstoupení nastává okamžikem doručení tohoto projevu vůle autoškole. Autoškole náleží storno poplatek pouze tehdy, pokud to bylo výslovně sjednáno ve smlouvě. V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku bude provedeno vyúčtování výcviku. Došlo-li při splácení kursovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kursovné doplatit. Na požádání autoškola vystaví bez zbytečného odkladu doklad o absolvované výuce a výcviku podle §30 odst. 2 zákona a předá jej žadateli. Doklad si žadatel osobně převezme v provozovně autoškoly oproti zaplacení manipulačního poplatku dle ceníku po zaplacení případného nedoplatku.
Autoškola smí odstoupit od smlouvy zejména tehdy, když žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se bez omluvy nedostaví na sjednanou hodinu výuky nebo výcviku, nebo v případě, když opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny učitele. Autoškola má právo nezahájit výuku a výcvik a nebo v něm nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest
zákazu řízení motorových vozidel. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kursu, je povinen neprodleně autoškolu informovat.
 

IX. Zkoušky z odborné způsobilosti

Ke zkoušce bude žadatel přihlášen bezprostředně po ukončení výuky a výcviku. Výuka a výcvik mohou být ukončeny za předpokladu, že žadatel absolvoval minimální počet hodin výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutý mezi žadatelem a autoškolou.
Autoškola doporučí žadateli ukončit výcvik po splnění povinného rozsahu výcviku podle zákona, pokud úroveň odborné způsobilosti žadatele odpovídá požadavkům zákona a vyhlášky potřebným pro úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti. Pokud je úroveň odborné způsobilosti žadatele v rozporu s požadavky pro úspěšné složení zkoušky, učitel žadateli navrhne doplňovací výuku nebo výcvik. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel nebo vedoucí autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí a na ukončení výuky a výcviku trvá, autoškola výuku a výcvik ukončí na žádost žadatele a provede o tom záznam. Termíny zkoušek přidělují autoškole Magistráty měst Frýdek-Místek a Ostravy. Termíny zkoušek jsou neprodleně žadateli oznámeny. Termín opakované zkoušky z jednotlivých předmětů objednává žadatel sám  telefonicky u vedoucího autoškoly.
Pokud se žadatel nemůže dostavit na rezervovaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky a to osobně v provozovně autoškoly nebo telefonicky. Pokud se žák bez omluvy nedostaví na rezervovaný termín zkoušky z odborné způsobilosti nebo opakované zkoušky, je povinen uhradit autoškole smluvní úhradu nákladů dle ceníku. Pokud zmeškání zkoušky bylo způsobeno závažnými důvody, může autoškola smluvní úhradu prominout. Pokud byl žadatel hodnocen v některém z předmětů stupněm „neprospěl“, jeho úroveň odborné způsobilosti je v příkrém rozporu s požadavky potřebnými pro úspěšné složení zkoušky, a neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. doplňovací výukou nebo výcvikem, autoškola žadateli doporučí nepřihlásit se k opakované zkoušce. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje učitel. Pokud žadatel nesouhlasí a na přihlášení k opakované zkoušce trvá, může autoškola požadovat písemné prohlášení žadatele že odmítá doplňující výcvik.
 

X. Reklamace

Žadatel má právo na reklamaci v souladu s podmínkami dle zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele.
 

XI. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik, s výjimkou motocyklů a autobusu havarijní i pojištění.
 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro výcvik započatý od 1.9.2013. Obsah těchto podmínek může být mezi autoškolou a žadatelem individuálně odchylně upraven výlučně písemnou formou. V případě, že se liší nabídka služeb na propagačních materiálech (zejména na internetu) a v obchodních podmínkách, jsou obchodní podmínky závazné tehdy, pokud by jiné ujednání bylo na úkor zákazníka nebo v rozporu se zákonem.