Průvodce autoškolou

Nejdříve je třeba se rozhodnout že chci mít řidičský průkaz a mít chuť učit se  stát se dobrým řidičem. U nás s klidem a pohodou řidiči z vás brzy budou.
 
Najít si autoškolu, zavolat nebo  se přijít domluvit na podmínkách,  vyzvednout nebo vytisknout a pravdivě vyplnit, popřípadě můžeme Vám  je i  přivézt.:
 
  1. Žádost o přijetí k výuce a  výcviku  (obě strany)
  2. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Navštívit svého obvodního nebo závodního lékaře k potvrzení zdravotní způsobilosti.
 
Odevzdat  vyplněné doklady v  autoškole a my zaregistrujeme Vaší žádost na mag. města.
 
S chutí začít návštěvou teoretické výuky, kde si v první hodině řekneme vše podstatné o ovládání vozidla. V dalších výukových hodinách (konzultacích) se budeme učit pravidla provozu a zásady bezpečné jízdy. První jízda bývá po první konzultaci. Konzultací musí žák navštívit nejméně osm.
 
Před první jízdou vás seznámíme z vozidlem a znovu na něm ukážeme jak se ovládá. Dále následuje na uzavřeném parkovišti praktický nácvik rozjezdu, zastavení, správného točení volantem, slalom a bezpečného couvání. Při jízdách je potřeba mít sebou O.P. nebo pas.
 
1. etapa výcviku jízdy je převážně v lehkém provozu mimo město, na jejím počátku vám učitel říká co a jak máte dělat, nemusíte jezdit samostatně, stačí když budete plnit pokyny.
 
2. etapa výcviku jízdy je ve středně složitém provozu, částečně ve městě. Učitel Vám některé věci připomíná, vysvětluje chyby. V této etapě by žák měl převážně samostatně řadit, ovládat  rychlost, plynule a včas zastavovat, užívat správně zrcátka a směrovky.
 
3. etapa výcviku jízdy je převážně v městském, silném provozu. V této etapě by se měl žák již orientovat v provozu,  dělat všechny úkony samostatně a včas, bez častého upozorňování učitelem na chybu. Jízda by měla být samostatná, bezpečná a plynulá z dodržováním všech pravidel provozu, dopravních značek a řešením přednosti na křižovatkách..Poslední jízda je přezkušovaní.
 
Po úplném absolvování výuky a výcviku autoškola žáka  přezkouší a přihlásí k závěrečným zkouškám na příslušném magistrátu města, který určí datum zkoušky. Datum zkoušky Vám neprodleně oznámíme.
 
Zkouška se provádí na magistrátu města a začíná kontrolou dokladů zpravidla v 7,30. Potom následuje zkouška z pravidel silničního provozu testem elektronickou formou. Poté postupně uchazeči dělají zkoušku z praktické jízdy. Ta trvá zpravidla 30-40 min. Uchazeči sk. C,E,D
dělají navíc zkoušku z techniky vylosovanými třemi otázkami. S výsledkem každé zkoušky je uchazeč seznámen ihned po dílčí zkoušce.
 
Poplatek magistrátu města stanovený zákonem je za kompletní zkoušku 700Kč. Opakovací zkouška z pravidel stojí 100Kč, z praktické jízdy 400Kč a z techniky 200Kč. Tyto příjmy nejsou příjmem autoškoly a tudíž nejsou započítány do ceny školného.
 
Po úspěšném absolvování všech zkoušek, absolvent sepíše na oddělení řidičských průkazů žádost o vydání Ř.P. Poplatek činí 50Kč, doloží foto a O.P., případně jiné dokumenty.
Řidičem se podle zákona stáváte až převzetím Ř.P. Přejeme hodně pohodových kilometrů
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES 

ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění), kterou se řídí zkoušení uchazečů o Ř.P. v ČR
 
PŘÍLOHA II  MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ŘIDIČSKÉ ZKOUŠKY
 

9. Vyhodnocení zkoušky dovedností a chování

9.1 Pro každou z uvedených řidičských situací musí hodnocení odrážet dovednost, s jakou žadatel zvládá řízení vozidla, a předvedenou schopnost naprosto bezpečně řídit v provozu na pozemních komunikacích. Zkoušející se během zkoušky musí cítit bezpečně. Chyby v řízení nebo nebezpečné chování bezprostředně ohrožující bezpečnost zkušebního vozidla, jeho cestujících nebo dalších účastníků silničního provozu mají za následek nesložení zkoušky bez ohledu na to, zda musí zkoušející nebo doprovázející osoba zasáhnout. Avšak je na zkoušejícím, aby rozhodl, zda má být praktická zkouška dokončena.
 
Zkoušející musí být vyškoleni tak, aby byli schopni správně vyhodnotit schopnost žadatelů bezpečně řídit. Práci zkoušejících musí sledovat a dozorovat orgán pověřený členským státem, aby bylo zajištěno správné a důsledné provádění hodnocení chyb v souladu s normami stanovenými v této příloze.
 
9.2 Během hodnocení věnuje zkoušející zvláštní pozornost tomu, zda žadatelé vykazují defenzivní a sociální řidičské chování. To by se mělo odrážet v celkovém způsobu řízení a zkoušející by toto měl brát v úvahu při celkovém hodnocení žadatele. Celkové hodnocení zahrnuje přizpůsobivé a rozhodné (bezpečné) řízení, zohlednění stavu vozovky a povětrnostních podmínek, respektování okolního dopravního provozu, respektování zájmů ostatních účastníků silničního provozu (zejména zranitelnějších) a předvídání.
 

9.3 Zkoušející dále hodnotí, zda žadatel: 

9.3.1 ovládá vozidlo; přičemž bere v úvahu: správné používání bezpečnostních pásů, zpětných zrcátek, opěrek hlavy; sedadel; správné používání světel a ostatního vybavení; správné používání spojky, převodovky, plynového pedálu, brzdového systému (včetně třetího brzdového systému, je-li k dispozici) a řízení; ovládání vozidla za různých podmínek, při různých rychlostech; stabilitu na silnici; hmotnost, rozměry a vlastnosti vozu; hmotnost a druh nákladu (pouze pro skupiny BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); pohodlí cestujících (pouze pro skupiny D, DE, D1, D1E) (bez příliš rychlého přidávání plynu, s plynulým řízením a bez prudkého brzdění);

9.3.2 řídí hospodárně a šetrně k životnímu prostředí, s přihlédnutím k otáčkám motoru za minutu, přeřazování, brzdění a akceleraci (pouze pro skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3 pozorovací schopnost: panoramatické vidění; správné používání zrcátek; vidění na dlouhé, střední a krátké vzdálenosti;
 
9.3.4 dodržování přednosti v jízdě: přednost v jízdě na křižovatkách a dálničních uzlech; dávání přednosti v jízdě za jiných okolností (například při změně směru, přejíždění mezi jízdními pruhy, zvláštních jízdních úkonech);
 
9.3.5 správná pozice na silnici: správné řazení na silnici, do jízdních pruhů, na kruhových objezdech, v zatáčkách, přiměřeně podle typu a vlastností vozidla; předvídání změny zařazení;
 
9.3.6 udržování odstupu: dodržování dostatečné vzdálenosti před sebou a po straně; dodržování dostatečné vzdálenosti od ostatních účastníků silničního provozu;
 
9.3.7 rychlost: nepřekračování nejvyšší povolené rychlosti; přizpůsobování rychlosti povětrnostním podmínkám a silničnímu provozu a případně vnitrostátním rychlostním limitům; jízda takovou rychlostí, aby bylo možno zastavit na viditelném a volném úseku silnice; přizpůsobování rychlosti jízdy obecné rychlosti stejných účastníků silničního provozu;
 
9.3.8 světelná signalizace, dopravní značky a ostatní značení: správné chování na světelné signalizaci; dodržování pokynů osob řídících dopravní provoz; správné chování podle dopravních značek (zákazových nebo příkazových); přiměřené jednání podle vodorovného značení na vozovce;
 
9.3.9 signalizace; dávání znamení podle potřeby, správně a včas; správná signalizace změny směru jízdy; přiměřené reagování na všechna znamení dávaná ostatními účastníky silničního provozu;
 
9.3.10 brzdění a zastavování: včasné zpomalování, brzdění a zastavování podle okolností; předvídavost; používání různých brzdových systémů (pouze pro skupiny C, CE, D, DE); používání jiných postupů zpomalování jízdy než brzdění (pouze pro skupiny C, CE, D, DE).
 

10. Délka zkoušky

Délka zkoušky a ujetá vzdálenost musí být dostatečná pro posouzení dovedností a chování podle písmene B této přílohy. V žádném případě nesmí být doba strávená řízením na silnici kratší než 25 minut pro skupiny A, A1, A2, B, B1 a BE a 45 minut pro ostatní skupiny. V tomto čase není zahrnuto přijetí žadatele, příprava vozidla, technická kontrola vozidla s ohledem na bezpečnost silničního provozu, zvláštní jízdní úkony a oznámení výsledku praktické zkoušky.
 

11. Místo zkoušky

Část zkoušky, kterou se ověřuje zvládnutí jízdních úkonů, může být prováděna na zvláštním zkušebním pozemku. Pokud je to proveditelné, měla by být část zkoušky, při které se hodnotí chování žadatele v provozu, prováděna na silnicích mimo zastavěné oblasti, na rychlostních silnicích (silnicích pro motorová vozidla) a dálnicích (nebo podobných komunikacích), a dále na všech druzích městských ulic (v obytných oblastech s povolenou rychlostí 30 a 50 km/h, na městských rychlostních komunikacích), čímž by byly zastoupeny různé druhy obtížných situací, se kterými se řidiči budou pravděpodobně setkávat. Je také žádoucí, aby se zkouška konala při různé intenzitě dopravního provozu. Čas strávený řízením na pozemní komunikaci by měl být optimálně využit k posouzení chování žadatele v různých oblastech provozu, se kterými se může setkat, se zvláštním důrazem na střídání těchto oblastí